outsoursingProwadzenie działalności mającej wpływ na środowisko, w tym również np. posiadanie samochodu firmowego wymaga składania odpowiednich sprawozdań z naliczonymi opłatami środowiskowymi, informacji i raportów do Urzędów. Wprowadzanie na rynek produktów w opakowaniach, import czy ogrzewanie zakładu własna kotłownią również wymagają prowadzenia dokumentacji środowiskowej.

Pragniemy zaoferować Państwu pomoc w wypełnianiu wszelkich obowiązków środowiskowych dzięki usłudze OUTSOURCING ŚRODOWISKOWY:

 • ocena zgodności funkcjonowania z przepisami ochrony środowiska –  okresowe kompleksowe przeglądy pod względem spełniania wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska,
 • organizacja i nadzorowanie systemu gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie,
 • organizacja i nadzorowanie systemu gospodarowania substancjami niebezpiecznymi w przedsiębiorstwie,
 • wypełnianie obowiązków związanych ze sprawozdawczością:
  • naliczanie opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska,
  • opracowanie sprawozdań OPAK 1,2,3 – o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań,
  • naliczanie opłaty produktowej, wykonanie sprawozdania OPŚ1,
  • zbiorcze zestawienie informacji i danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania,
  • Wprowadzanie raportów do KOBIZE,
  • Wykonanie raportu PRTR,
  • Sporządzanie bilansu LZO ,
 • powadzenie ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej odpadów o charakterze ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny),
 • powadzenie ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej wprowadzania na rynek baterii i akumulatorów,
 • powadzenie ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej wprowadzania na rynek substancji i mieszanin niebezpiecznych, pestycydów,
 • reprezentowanie firm przed organami administracyjnymi w tym podczas kontroli WIOŚ,
 • wdrażanie ustaleń pokontrolnych WIOŚ,
 • bieżące porady i konsultacje.