windpoowerProces inwestycyjny jak równiez prowadzenie instalacji i działalność firm oraz instytucji wymaga przygotowania dokumentacji środowiskowej i wniosków jak również prowadzenia monitoringu środowiska. Polegając na specjalistycznej wiedzy teoretycznej jak i wieloletnim doświadczeniu praktycznym naszych ekspertów gwarantujemy Państwu rzetelne i terminowe wykonanie zleconych przez Państwa usług.

Opracowania o tematyce azbestu:

  • inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest,
  • program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy/powiatu,
  • prognoza do planu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Raporty oddziaływania na środowisko:

  • raportów oddziaływania na środowisko (na każdym etapie planowanej inwestycji),
  • konsultacje społeczne.

Pozwolenia zintegrowane:

  • wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji istniejących,
  • wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego projektowanych instalacji.

Karty informacyjne, plany, wnioski i operaty:

  • karty informacyjnej przedsięwzięcia dla wszystkich przedsięwzięć wymagających decyzji środowiskowej, decyzji o warunkach zabudowy lub inwestycji podlegających dofinansowaniu ze środków unijnych,
  • wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji nie wymagających pozwolenia,
  • operaty wodnoprawnych i opracowań hydrogeologicznych,
  • wnioski na odzysk lub unieszkodliwienie odpadów,
  • wnioski o wydanie zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów,
  • Programów Gospodarki Odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi,
  • Aktualizacje Programów Ochrony Środowiska dla jednostek samorządowych,
  • Aktualizacje Planów Gospodarki Odpadami dla jednostek samorządowych.

 

Planowanie przestrzenne: