Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31) na wszystkich właścicielach, zarządcach lub użytkownikach miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, np.: obiekty gospodarcze, przemysłowe, mieszkalne, oświatowe, instalacje ciepłownicze, spoczywa obligatoryjny obowiązek dokonania inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest i przedłożenia odpowiednim instytucjom precyzyjnej informacji w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Usługi dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Polsce każda Gmina zobowiązana jest do posiadania aktualnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz dokumentu sporządzonego na jej podstawie, tj. Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest.

Na początku stycznia 2013 r. zostały wydane przez Ministerstwo Środowiska dwa nowe rozporządzenia dotyczące sposobu prowadzenia rejestru wyrobów zawierających azbest:

    • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013.24zmieniające rozporządzenie w sprawie przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

„informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest są bezpośrednio wprowadzane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta do bazy azbestowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, dostępnej za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl …”

    • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013.25w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest

„rejestr wyrobów zawierających azbest jest prowadzony przez marszałka województwa i stanowi integralną część bazy azbestowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki dostępnej za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl.”

W związku z powyższymi rozporządzeniami Gminy zostały zobowiązane do prowadzenia rejestru wyrobów zawierających azbest obligatoryjnie w formie elektronicznej poprzez obowiązkowe wpisanie wyników inwentaryzacji w Bazę Azbestową (www.bazaazbestowa.gov.pl).

Wychodząc naprzeciw temu zadaniu i rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi związane z problematyką azbestu zapraszamy do skorzystania z naszych usług:

 

 

 

Konkurs Azbest 2019